Dziś mamy 2 grudnia 2023, sobota, imieniny obchodzą:

30 września 2023

Wybrano ławników na nową kadencję. Przeprowadzono tajne głosowanie

fot. Urząd Miejski w Kcyni

fot. Urząd Miejski w Kcyni

W czwartek, 28 września odbyła się sesja #Rady Miejskiej w Kcyni, której przewodniczył Jan Kurant Przewodniczący Rady Miejskiej.

Po przyjęciu porządku sesji oraz protokołu z poprzedniej sesji podziękowano p. Martynie Dolatowskiej, byłej sołtys sołectwa Studzienki, którą  wyniki wyborów zastąpił p. Tadeusz Owedyk. W dalszej części sprawozdanie z realizacji uchwał przedstawił Sekretarz Gminy Rafał Heftowicz, który mówił m.in. o spotkaniu u Marszałka Województwa p. Piotra Całbeckiego delegacji z Kcyni w dniu 21 września. Poświęcone ono było ono m.in. płatności za zrealizowaną inwestycję związaną z rozbudową oczyszczalni, możliwości finansowania  remontu dworca PKP w Kcyni oraz II etapu modernizacji oczyszczalni ścieków.  Rozmawiano także o obwodnicy Kcyni. Urząd Marszałkowski podejmie w pierwszej kolejności uchwałę dotyczącą wprowadzenia takiego zadania, następnym krokiem będzie podpisanie  porozumienia dotyczącej realizacji tego zadania.  W związku  z zaplanowanymi na dzień 15 października wyborami do Sejmu  powołane zostały składy obwodowych komisji wyborczych – mamy 16 komisji. Odbyło się zebranie wyborcze w Studzienkach – nowym sołtysem wybrano Tadeusza Owedyka, który był jedynym kandydatem. Rozpoczęła się inwestycja pn. Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kcynia. Zadanie obejmuje remont ul. Jana Kantego w Kcyni, przebudowę drogi w Grocholinie oraz drogi w Szczepicach. Aktualnie rozpoczęły się prace w Grocholinie. Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej dot. przebudowy ul. Krzywej w Kcyni. Nastąpił odbiór instalacji elektrycznej w świetlicy w Dębogórze. 18 września rozmawiano z inwestorem budującym market Dino w sprawie dodatkowego wjazdu do szkoły i  nowego parkingu do szkoły - ze względu jednak na brak środków finansowych inwestora nie będzie to na chwilę obecną możliwe do realizacji.  19 września rozmawiano z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w sprawie użytkowania pomieszczeń w przedszkolu po mieszkaniu, aby pozyskać dodatkowe pomieszczeni na specjalistyczne gabinety.  20 września dyżur poselski odbywała p. Poseł Iwona Kozłowska. Przewodniczący Rady spotkał się z p. Poseł i rozmawiał na tematy dotyczące gminy. Następie sprawozdanie w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kcynia przedstawiła Katarzyna Niedbalska.

W części wnioski radnych zgłoszono:

Mirosław Pezacki – wniosek dotyczący wymiany koszy przy ul. Powstańców Wlkp. i montaż dodatkowych, nowych.

Tomasz Świerc – pytanie dotyczące procedury wyłonienia wykonawcy zadania inwestycyjnego w przedszkolu.

Następnie przystąpiono do podejmowania uchwał. W pierwszej kolejności przedstawiono projekt uchwały dotyczący zmiany budżetu gminy na 2023 r., gdzie Skarbnik Gminy Edyta Szczurek poinformowała m.in. o uzyskanym dofinansowaniu na zadanie pn.  Modernizacja świetlic wiejskich w Żarczynie i Dobieszewie oraz budowa świetlicy wiejskiej w Paulinie w kwocie 2 000 000 zł. Niestety nie uzyskaliśmy dofinansowania na kolejny etap zadania związany z budową sali widowiskowej przez GCKiB.  W chwili obecnej posiadamy jedną promesę na kwotę 4,5 mln zł, a koszt inwestycji wynosić ma ok. 9 mln. W związku z  tym, że nie otrzymaliśmy dofinansowania w kolejnej edycji Polskiego Ładu  więc inwestycja nie jest możliwa w chwili obecnej do realizacji. Następnie przystąpiono do realizacji kolejnych projektów uchwał.  Ostatnim punktem był wybór ławników na kadencję 2024 – 2027. Głosowanie tajne przeprowadzono wśród radnych. Przewodnicząca Monika Wołyńska przedstawiła wyniki:

- ławnikami do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy wybrani zostali: Stanisław Grabarski – 13 głosów  i Wika Anna – 13 głosów

- ławnikiem do Sądu Rejonowego w  Szubinie została wybrana:  Maria Kulig – 13.

Odpowiedzi Sekretarza Gminy do zgłoszonych wniosków:

- kosze zostały zakupione, będzie wkrótce realizacja;

- jeśli chodzi o zadanie inwestycyjne związane z wymianą źródła ciepła w przedszkolu zostały złożone 3 oferty, do realizacji wybrano ofertę za kwotę 255 594,00 zł.  Zadanie realizuje firma Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Handlowe KanVex Alexander Alva z Chodzieży. Termin realizacji  do 9 października.

Materiał: Anna Duda-Nowicka / Urząd Miejski w Kcyni

Autorka nie wyraża zgody na komentowanie artykułu.

Oceń artykuł: 4 5

Czytaj również

udostępnij na FB
0

"Aktywny Dzisiaj dla Zdrowia w Przyszłości". Nowa edycja programu

W 2024 roku ruszy kolejna edycja programu WF z AWF#. Inicjatywa jest realizowana we współpracy Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Na realizację zadania przeznaczymy blisko 30 mln zł. Projekt jest poświęcony szeroko rozumianej profilaktyce prozdrowotnej.

(czytaj więcej)
0

Znaczny wzrost liczby studentów z Ukrainy. Najnowszy raport OPI

Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) opublikował #na portalu RAD-on najnowszy raport „Cudzoziemcy na uczelniach w Polsce”. Publikacja ta zawiera dane za rok akademicki 2022/2023. Tym razem najnowszą edycję raportu ekspertki i eksperci z Laboratorium Baz Danych i Systemów Analityki Biznesowej w OPI uzupełnili o dodatkowy rozdział dotyczący studentów z Ukrainy. Agresja Rosji na naszego sąsiada spowodowała wzrost liczby ludności pochodzenia ukraińskiego w Polsce, co wpłynęło także na zainteresowanie cudzoziemców ofertą edukacyjną polskich uczelni. W roku akademickim 2022/2023 liczba studentów z Ukrainy wzrosła aż o ponad 12 119 osób. Jest ich już obecnie 48 150 osób.

(czytaj więcej)
0

Nowe paliwo na stacjach benzynowych. Zmiany od 1 stycznia

Od 1 stycznia 2024 r. na stacjach paliw w Polsce będzie wprowadzane sukcesywnie nowe paliwo# - benzyna silnikowa 95-oktanowa z zawartością do 10% biokomponentów – tzw. E10. Benzyna silnikowa E10 zastąpi na stacjach paliw benzynę E5 o liczbie oktanowej 95. Benzyna silnikowa E5, która zostanie zastąpiona benzyną E10, zawiera maksymalnie do 5% objętościowo biokomponentów (bioetanolu), podczas gdy benzyna E10 będzie zawierała maksymalnie do 10% objętościowo biokomponentów. Ta zmiana nie wymaga dodatkowych działań od większości właścicieli pojazdów. W dokumentach pojazdu lub na klapie wlewu paliwa w samochodzie powinno znajdować się charakterystyczne oznaczenie E10 – potwierdzające dostosowanie samochodu do nowego paliwa. Właściciele starszych pojazdów powinni sprawdzić, czy ich pojazdy są dostosowane do tankowania nowego paliwa.

(czytaj więcej)
0

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa. Podsumowanie wsparcia

Program Operacyjny #Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD) to łącznie 9 Podprogramów realizowanych w latach 2014-2023.

(czytaj więcej)