Dziś mamy 29 lipca 2021, czwartek, imieniny obchodzą:

18 czerwca 2021

S10 - najprostsza droga ze Szczecina do Warszawy. Sprawdzamy stan realizacji

fot. GDDKiA

fot. GDDKiA

Obecnie najszybsza trasa spod Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie# pod Zamek Królewski w Warszawie prowadzi drogą ekspresową S3 i autostradą A2. Taka trasa liczy ok. 570 km długości i jest dłuższa o około 45 km od bezpośredniej drogi z Pomorza Zachodniego do stolicy, czyli po DK10. W przyszłości, gdy obecną DK10 zastąpi droga ekspresowa S10, nie będzie trzeba już nadkładać drogi, by dotrzeć do celu szybko i wygodnie. Trasa połączy nie tylko Szczecin z Warszawą, ale również Piłę, Bydgoszcz, Toruń i Płock.

Od granicy z Niemcami do granicy z Litwą GDDKiA
Duży odcinek S10 stanie się również częścią nowego, północnego korytarza drogowego, od granicy z Niemcami do granicy z Litwą. S10 w Bydgoszczy połączy się z S5 na węźle Nowe Marzy i dalej pobiegnie do Ostródy, gdzie przetnie S7, następnie S51 do Olsztyna oraz dalej na wschód S16 do Ełku i skrzyżowania z S61, czyli Via Baltica.

Pierwsze fragmenty S10, o łącznej długości ok. 63 km, już powstały. Większość trasy pomiędzy Szczecinem i Toruniem jest na etapie opracowywania dokumentacji do złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) lub w trakcie jej procedowania. Dla odcinka od Torunia do połączenia z Obwodnicą Aglomeracyjną Warszawy opracowano Studium korytarzowe z wstępnymi, możliwymi wariantami poprowadzenia trasy. Poniżej opisujemy stan zawansowania przyszłej drogi ekspresowej S10.

Województwo zachodniopomorskie
Początkiem drogi S10 będzie węzeł drogowy Szczecin Kijewo na połączeniu z autostradą A6. W październiku ubiegłego roku złożyliśmy wniosek o wydanie DŚU dla początkowego odcinka trasy od węzła Szczecin Kijewo do węzła Szczecin Zdunowo (granica m. Szczecin) o długości 6 km. Prace przygotowawcze będą kontynuowane, po uzyskaniu DŚU, w ramach umowy na Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R). Zadaniem przyszłego wykonawcy tego odcinka będzie przebudowanie części obecnej dwujezdniowej trasy, a na dalszym fragmencie zbudowanie jej w nowym przebiegu omijającym osiedle Płonia w Szczecinie.

Jadąc dalej na wschód, od granicy miasta Szczecin do końca obwodnicy Stargardu mamy już gotową dwujezdniową drogę ekspresową S10. Jesienią ubiegłego roku została zakończona budowa drugiej jezdni obwodnicy Kobylanki, co pozwoliło na uzyskanie klasy drogi ekspresowej przez cały wspomniany odcinek o długości 26 km.

Kolejny odcinek S10 to Stargard - Piła. Dla tego fragmentu o łącznej długości 108 km obecnie jest uzyskiwana DŚU, która określi korytarz przebiegu drogi. Procedura wydania decyzji środowiskowej jest na końcowym etapie i jeszcze w lipcu tego roku Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie powinna wydać tę decyzję. Postępowanie w sprawie wydania DŚU nie obejmuje obwodnicy Wałcza w ciągu S10, bo ten odcinek o długości 18 km jest już gotowy. Został udostępniony kierowcom pod koniec ubiegłego roku.

Brakujące odcinki S10 na Pomorzu Zachodnim (łącznie to 114 km) mają zapewnione środki na prowadzone prace przygotowawcze w kwocie 40,6 mln zł. W ramach tych prac do połowy 2023 roku zostanie jeszcze wykonana Koncepcja programowa wraz z badaniami podłoża. Do ogłoszenia przetargu na realizację w trybie Projektuj i buduj będziemy mogli przejść po zapewnieniu na ten cel środków finansowych.

Województwo wielkopolskie
W ramach województwa wielkopolskiego odcinek przyszłej drogi ekspresowej S10 został podzielony na dwa zadania.

Pierwszy to odcinek S10 Piła - Wyrzysk o długości około 28 km. To zadanie znajduje się w fazie prac studialnych, w ramach których na zlecenie GDDKiA, wykonawca opracowuje Studium korytarzowe, Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ) i Koncepcję programową (KP). Aktualnie finalizowane są prace projektowe nad II etapem, jakim jest STEŚ.

W najbliższym czasie wykonawca będzie mógł złożyć wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydanie DŚU, która ostatecznie zatwierdzi przebieg przyszłej drogi ekspresowej S10 na odcinku Piła - Wyrzysk. Planowany termin złożenia wniosku to początek III kw. 2021 r.

Dalszy etap przygotowań to Koncepcja programowa zawierająca rozwiązania szczegółowe dla zatwierdzonego w DŚU wariantu. Jest to ostatni etap prac studialnych i po jego zakończeniu będziemy mogli ogłosić przetarg na realizację inwestycji w systemie Projektuj i buduj. Przyszły wykonawca w pierwszej kolejności przystąpi do opracowania projektu budowlanego, umożliwiającego przeprowadzenie procedury uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Planowany termin uzyskania decyzji ZRID przypada na III kw. 2025 r. Szacuje się, że roboty budowlane będą prowadzone w latach 2025-2027.

Drugi odcinek S10 na terenie woj. wielkopolskiego to obwodnica Wyrzyska o długości ok 8 km. 2 czerwca br. ogłosiliśmy przetarg na wykonanie Koncepcji programowej dla dobudowy drugiej jezdni na obwodnicy Wyrzyska wraz z dokumentacją geologiczno-inżynierską oraz materiałami do wniosku o DŚU. Planowany termin zakończenia prac projektowych to III kw. 2022 r., zaś uzyskania DŚU - I kw. 2024 r. Po zakończeniu prac studialnych ogłosimy przetarg na realizację inwestycji w systemie Projektuj i buduj. Przyszły wykonawca zobowiązany będzie do opracowania projektu budowlanego, na podstawie którego uzyska decyzję o pozwoleniu na budowę (PnB). Planowany termin uzyskania tej decyzji przypada na III kw. 2026 r. Szacuje się, że roboty budowlane będą prowadzone w latach 2026-2028.

Województwo kujawsko-pomorskie
Odcinek od końca obwodnicy Wyrzyska do węzła Bydgoszcz Zachód na skrzyżowaniu z S5, o długości blisko 41 km, jest na końcowym etapie przygotowania dokumentacji do złożenia wniosku o wydanie DŚU. Planowany termin złożenia wniosku to koniec czerwca br. Po uzyskaniu tej decyzji i zapewnieniu środków ogłosimy przetarg na realizację zadania w trybie Projektuj i buduj.


Od węzła Bydgoszcz Zachód (wraz z otwartym 31 grudnia 2020 r. odcinkiem obwodnicy Bydgoszczy) do węzła Bydgoszcz Południe kierowcy mają do dyspozycji ekspresowy odcinek dwujezdniowej obwodnicy miasta o długości ponad 17 km. Dalsza część trasy, do węzła Toruń Południe, o długości nieco ponad 50 km, w lutym 2020 r. uzyskała DŚU, a w czerwcu tego samego roku Rząd zdecydował o finansowaniu zadania ze środków Krajowego Funduszu Drogowego (wcześniej przewidywano formułę Partnerstwa Publiczno-Prywatnego).

Do czerwca 2021 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska rozpatrywał odwołania od decyzji środowiskowej wydanej przez RDOŚ w Bydgoszczy. 4 czerwca br. GDOŚ wydał decyzję, w której m.in. utrzymano proponowany wariant przebiegu drogi ekspresowej przy jednoczesnym zaostrzeniu wymogów środowiskowych jej realizacji. Niezbędne jest wprowadzenie zmian w dokumentacji przetargowej. Po ich wprowadzeniu, w najbliższych dniach, ogłosimy przetarg na pierwszy z czterech odcinków realizacyjnych w formule Projektuj i buduj, tj. Bydgoszcz Południe - Emilianowo. Kolejne przetargi obejmą odcinki Emilianowo - Solec Kujawski, Solec Kujawski - Toruń Zachód oraz Toruń Zachód - Toruń Południe.

S10 Bydgoszcz Południe - Toruń Południe to ekspresowe połączenie z Bydgoszczy do Torunia i autostrady A1 oraz z Torunia do S5 i lotniska w Bydgoszczy. Inwestycja to także rozbudowa fragmentu istniejącej DK25 w okolicy m. Brzoza oraz rozbudowa fragmentu S10 na południu Torunia (w tym o dwa nowe węzły).

Dla dalszego przebiegu S10 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz mazowieckiego opracowaliśmy Studium korytarzowe, czyli pierwsze plany badające możliwość poprowadzenia trasy w jednym z czterech badanych korytarzy o szerokości ok. 5 km. Studium stanowi część większego opracowania, w którym badamy również możliwe lokalizacje przyszłej Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej, ułatwiającej skomunikowanie m.in. z Centralnym Portem Komunikacyjnym.

25 stycznia 2021 r. zaprezentowaliśmy wynik analizy wielokryterialnej będącej częścią Studium, w tym wariant, który uzyskał najlepszą ocenę w tej analizie. W granicach województwa kujawsko-pomorskiego korytarz rozpoczyna się od węzła Włocławek Północ, następnie przechodzi przez Wisłę nowym mostem, prowadząc do gminy Fabianki. Dalej droga biegnie na wschód do granicy z woj. mazowieckim w gminie Tłuchowo. Prace przygotowawcze przejdą do kolejnej fazy, czyli wyboru wykonawcy dokumentacji STEŚ-R po zapewnieniu na ten cel finansowania. Opracowanie to pozwoli na określenie dokładnego przebiegu przyszłej drogi ekspresowej oraz uzyskanie decyzji środowiskowej.

Województwo mazowieckie
Przebieg przyszłej S10 od granicy z województwem kujawsko-pomorskim w kierunku połączenia z OAW zakłada przejście w sąsiedztwie Płocka w sposób umożliwiający przejęcie ruchu tranzytowego przechodzącego przez miasto, z uwzględnieniem skomunikowania z rafinerią i jej rozbudowy. Połączenie z OAW przewidziano na przecięciu z obecną DK50 pomiędzy Wyszogrodem a Płońskiem. Szacunkowa długość S10 wyniosłaby ok. 100 km.

Przypomnijmy, że Studium korytarzowe jest pierwszym elementem dokumentacji projektowej i służy wstępnej ocenie zasadności budowy drogi i pozwala podjąć decyzję o prowadzeniu dalszych prac. Taka analiza, ze szczególnym uwzględnieniem relacji z obszarami o różnych funkcjach przestrzennych, w tym objętymi ochroną (środowisko przyrodnicze, zabytki, struktura osiedleńcza, budowa geologiczna itp.), pozwala na wybór optymalnych korytarzy drogowych, tj. najmniej konfliktowych i jednocześnie realnych pod względem ekonomicznym.

Przeprowadzone analizy interdyscyplinarne pozwalają wszechstronnie ocenić porównywane trasy drogowe, jak i zaproponować optymalny, zdaniem inwestora (GDDKiA), przebieg studiowanej trasy drogowej, która będzie przedmiotem szczegółowych analiz na następnych etapach przygotowania inwestycji. Szczegółowy przebieg przyszłej S10, a także OAW, wskażemy dopiero na etapie opracowywania STEŚ-R. Złożenia wniosku o wydanie DŚU planowane jest na 2025 r. Dalsze prace będzie można prowadzić po pozyskaniu na nie środków finansowych.

Materiał: GDDKiA

Oceń artykuł: 0 0

Czytaj również

udostępnij na FB

Komentarze (1) Zgłoś naruszenie zasad

    • 0 (0)

    Hąsior, w dniu 18-06-2021 19:37:24 napisał:

    Widocznie na tej drodze nie zależy aż tak bardzo komuś, ściana Wschodnia teraz buduję via carpatia, via baltica,

    odpowiedz

Uwaga! Internauci piszący komentarze na portalu biorą pełną odpowiedzialność za zamieszczane treści. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do ingerowania lub całkowitego ich usuwania, jeżeli uzna, że nie są zgodne z tematem artykułu, zasadami współżycia społecznego, a także wówczas, gdy będą naruszać normy prawne i obyczajowe. Pamiętaj! -pisząc komentarz, anonimowy jesteś tylko do momentu, gdy nie przekraczasz ustalonych zasad.

Komentarze pisane WIELKIMI LITERAMI będą usuwane!

Dodaj komentarz

kod weryfikacyjny

Akceptuję zasady zamieszczania opinii w serwisie
Komentarz został dodany. Pojawi się po odświeżeniu strony.
Wypełnij wymagane pola!LOKALNY HIT

Stoły i krzesła - różne wzory i kolory
Meble łazienkowe
Szafy przesuwne
Pokój dzienny/ jadalnia
Meble kuchenne
Meble kuchenne - na zamówienie
Spray do loków Joanna 300ml
14PLN
Analiza stanu bhp w firmie
od 50PLN
0

Pandemia ma też pozytywne strony? Wyniki badania mogą szokować

Czwarta fala zakażeń Covid-19 stoi u drzwi, coraz więcej# państw prośbą i groźbą stara się przekonywać opierających się przed szczepieniami obywateli. Może opór to po części efekt przekonania, że pandemia nie jest taka straszna? W badaniu zrealizowanym dla Rejestru Dłużników BIG InforMonitor co szósty Polak mówi, że nie doświadczył żadnych negatywnych skutków pandemii. Według co czwartej dorosłej osoby pandemia przyniosła tyle samo następstw pozytywnych, co negatywnych, są też nieliczni, którzy dostrzegają więcej plusów sytuacji. Inaczej uważa połowa społeczeństwa.

(czytaj więcej)
0

Martwisz się o swoje dziecko w sieci? Najważniejsza jest rozmowa

Co zrobi rodzic, żeby zapewnić swojemu dziecku# bezpieczeństwo? Odpowiedź jest prosta – wszystko. Tak samo powinno być w internecie. A jak najlepiej ochronić najmłodszych przed zagrożeniami w sieci? Podpowiadamy.

(czytaj więcej)
0

Polacy nie chcą rezygnować z mięsa dla dobra klimatu. Zmiana jest konieczna

Zdaniem ekspertów ograniczenie spożycia mięsa i nabiału to# jedno z kluczowych działań, jakie możemy podjąć, by przeciwdziałać zmianie klimatu. Tymczasem, tylko niewielu z nas byłoby skłonnych do podjęcia takiego kroku w trosce o planetę – pokazują to wyniki najnowszego badania „Zmiana klimatu a produkcja żywności – badanie świadomości mieszkańców Polski” przeprowadzonego przez Upfield.

(czytaj więcej)
0

Ceny w górę, wydatki w dół. Oszczędzamy na przyjemnościach

Z danych GUS wynika, że w porównaniu z# pierwszą połową ub.r. inflacja w pierwszym półroczu 2021 r. wyniosła 3,6 proc. Najbardziej wzrosły koszty transportu, utrzymania mieszkania i łączności czy edukacji. Znacząco zdrożała też oferta restauracji i hoteli oraz rekreacji i kultury. Ceny rosną, ale równolegle ponad 40 proc. Polaków, pod wpływem pandemii, chce ograniczać wydatki. Oszczędzamy głównie na przyjemnościach – książkach, kinie, usługach fryzjerskich czy jedzeniu na mieście. Tylko 3 proc. osób uświadomiło sobie w czasie pandemii, że trzeba korzystać z życia i mniej przejmować się pieniędzmi – wynika z badania dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

(czytaj więcej)